معماری

معماری

مدیریت بهینه، حفظ پویایی و ارتقاء نوآوری هر سازمان نیازمند تجزیه و تحلیل صحیح محیط، انتخاب بهترین اهداف و راهبردها، ارتقاء توانمندی¬های سازمان و اقدام مؤثر در جهت تأمین هدف¬های تدوین شده است.

بی­شک دست‌یابی به این مهم، فارغ از مطالعه، پژوهش و تدبر و تحقیق در امور امکان­پذیر نمی­باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ، وظیفه خود دانسته و بر این باور که به واسطه چنین اقداماتی، زمینه دست‌یابی به توسعه مهندسی ارزش در سایه مدیریت سیستمی ممکن می­شود.

امید است با یاری پروردگار، در سایه صداقت و وجدان با هم ، گام برداریم.

نوید شمخانی